Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της μελέτης:«Μελέτες Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων και Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP