Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας) δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο www.teeait.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα κα β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.”, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012. Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο www.teeait.gr

 • Κατάσταση συμμόρφωσης
  O παρών ιστότοπος συνάδει με τις προβλέψεις του Κεφ. Β’ “Απαιτήσεις
 • Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας
  Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 14/10/2020, μέσω αυτοαξιολόγησης διενεργηθείσας από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα.
 • Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας:
  Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ. 10 ν.4591/19 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλέπε παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν.4591/19).

  Τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee_ait@tee.gr

  Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας απαντά με πρόσφορο τρόπο εντός 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης και κάθε χρήσιμη πληροφορία.
  Οι ανωτέρω αιτήσεις και οι αποφάσεις του φορέα κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, με μέριμνα του φορέα, στη Γενική Διεύθυνση Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι διατάξει του αρθ. 2 του ν.4488/2017 περί του Πλαισίου Προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
 • Διαδικασία εκτέλεσης:
  Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας απαντά στον ενδιαφερόμενο κατά προτίμηση στο δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του αρθ10 ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του ν.4591/2019 στις αρμόδιες αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr)
 • Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2641055755, 56789
  E-mail: tee_ait@tee.gr
  Διεύθυνση: Π. Σούλου 11, Αγρίνιο, 30132
 • Στοιχεία υπευθύνου για θέματα προσβασιμότητας:
  Κ. Κιτσάκη, 2641055755, email:kkitsaki@central.tee.gr

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP