Διοργάνωση διημερίδας με θέμα: “Ο Ν. 4412/2016: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,

TOP