ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 4 εκατ. € Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
 • 30.000 €
 • 300.000€
Αναλόγως σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
 • Έναρξη Υποβολής : 4/6/2018
 • Λήξη Υποβολής στο ΠΣΚΕ: 6/9/2018 15:00
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 2 εκατ. € Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
 • 50.000€ έως 250.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις
 • 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω
Αναλόγως σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
 • Έναρξη Υποβολής : 4/6/2018
 • Λήξη Υποβολής : 10/9/2018 15:00
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 10 εκατ. € Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι φορείς με κτίρια υγείας στην Περιφέρειας Δ. Ελλάδας: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Δήμοι Περιφέρειας Δ. Ελλάδας , ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. , Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα , Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , Υπουργεία
 • Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000,00 €.
 • Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 8.000.000,00 €.
100%
 • Έναρξη Υποβολής : 11/06/2018
 • Λήξη Υποβολής : 13/09/2018
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 3064 εκατ. € "Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι φορείς με κτίρια πλην αυτών του τομέα υγείας στην Περιφέρειας Δ. Ελλάδας: Δήμοι Περιφέρειας Δ. Ελλάδας , Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα , Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Υπουργεία"
 • Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 250.000,00 €.
 • Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 650.000,00 €.
100%
 • Έναρξη Υποβολής : 18/06/2018
 • Λήξη Υποβολής : 20/09/2018
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 6,6 εκατ. €/td>
 • Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
 • Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 1.000.000,00 €.
 • Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 3.500.000,00 €.
100%
 • Έναρξη Υποβολής : 08/06/2018
 • Λήξη Υποβολής : 08/10/2018
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 1,75 εκατ. € Αναλόγως την δράση OTA Α' και Β' Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων , Υγειονομική Περιφέρεια, Φορείς εντός του Δημοσίου Τομέα (π.χ. Δασαρχεία) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων στην περιοχή παρέμβασης Αναλόγως την υποδράση και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση 100%
 • Έναρξη Υποβολής : 02/05/2018
 • Λήξη Υποβολής : 31/08/2018
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΠΑΑ 2014-2020 1,348 εκατ. € OTA Α' και Β' Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στην περιοχή παρέμβασης Αναλόγως την υποδράση και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση Εως 100%
 • Έναρξη Υποβολής : 07-05-2018
 • Λήξη Υποβολής : 06-08-2018 με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠΑνΕΚ 50 εκατ. € OTA Α' βαθμού & Εμπορικοί Σύλλογοι / Επιμελητήρια 1.900.000 €
 • OTA Α' Βαθμού: 1.500.000 €
 • Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο: 400.000 €
100%
 • Έναρξη Υποβολής : 29-06-2018
 • Λήξη Υποβολής : 24-09-2018
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠΑνΕΚ 50 εκατ. € Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων
 • 5.000 €
 • 50.000 €
50%
 • Έναρξη Υποβολής : 11-06-2018
 • Λήξη Υποβολής : 17-09-2018
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠΑνΕΚ 50 εκατ. € Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων
 • 55.000 €
 • 400.000 €
50%
 • Έναρξη Υποβολής : 11-06-2018
 • Λήξη Υποβολής : 17-09-2018
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΕΠΑνΕΚ 150 εκατ. € Μεσαίες επιχειρήσεις των 9 στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ
 • 50.000 €
 • 400.000 €
50% 27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ. με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ σε € ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ LINK
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 65 εκατ. € Νοσοκομειακές Μονάδες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες και το Νότιο Αιγαίο. Για παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας ή / και για παρεμβάσεις Παραγωγής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ έως 4.000.000 € 100%
 • Έναρξη Υποβολής : 27-06-2018 (έναρξη 13.00)
 • Λήξη Υποβολής : 31-12-2018 (λήξη 23:59)
Ιστοσελίδα
TOP