Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ. 32969/20-07-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2537Β/21-07-2017), παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι 23/09/2017

 

 

 

TOP