Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ. 39142/20-09-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 3327Β/21-09-2017), παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι 23/10/2017.

TOP