Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 27002 (ΦΕΚ 1977Β/7-6-2017) παρατείνετε η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι 23/07/2017.

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 27002 ΦΕΚ 1977Β/7-6-2017

TOP