Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές για την Ανάθεση Μελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών έτους 2018

Η Δ.Ε. στην 2η/2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Κατάλογου Μελών του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας έτους 2018 από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016) μέχρι την Τετάρτη 14/02/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος, Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr.

 

TOP