Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές για Διαγωνισμούς έργων έτους 2018.

Η Δ.Ε. στην 2η/2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Κατάλογου Μελών του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας έτους 2018 από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8, περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016) έως την  Τετάρτη 14/02/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος, Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr.

TOP