Πιστοποιητικά Κατάταξης Ενοικιαζόμενων Δωματίων από Μηχανικούς

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με αριθμό 4418 (ΦΕΚ 972Β 21 Μαρτίου 2019), με την οποία τα πιστοποιητικά κατάταξης Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ.) σε κατηγορίες κλειδιών, εκδίδονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται όλα τα ΦΕΚ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582 ΦΕΚ 208Α/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Απόφαση Αριθμ. 12868 ΦΕΚ 3119Β/2018: «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

Απόφαση Αριθμ. 4418 (ΦΕΚ 972Β/2019): «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα
TOP