Πρόσκληση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Πρόσκληση


TOP