Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερόμενων ανά Κατηγορίες Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Έτους 2018 (Άρθρο 118, Παρ.5 Του Ν. 4412/2016), στον Δήμο Ξηρομέρου.

Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερόμενων ανά Κατηγορίες Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Έτους 2018 (Άρθρο 118, Παρ.5 Του Ν. 4412/2016) στον Δήμο Ξηρομέρου

TOP