Παράταση λειτουργίας Σ.Α. και ΣΥΠΟΘΑ

Συνάδελφοι

Ψηφίστηκε (άρθρο 29 του ψηφισθέντος Σχεδίου Νόμου με τίτλο : «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»)  και εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , η παράταση της λειτουργίας   των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)  και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) μέχρι 31/7/2018, οπότε μπορείτε να υποβάλλεται αιτήσεις προς τα συγκεκριμένα όργανα.

TOP