Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2017 (ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) για τον Δήμο Αγρινίου (03-05-2017)

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί  τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης), μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου να υποβάλουν, εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (ταχυδρομική διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου έως και 22 Μαΐου 2017 καθώς έπειτα από αυτή την ημερομηνία κλείνει το Μητρώο για όλο το έτος 2017.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

TOP