Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων έτους 2018.

 

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8, περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί Κατάλογο Μελών του έτους 2018 από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

ΑΙΤΗΣΗ

TOP