Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) για τον Δήμο Ξηρομέρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

TOP