Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες έργων , μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) για το δήμο Θέρμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

TOP