Ρύθμιση για την αποσύνδεση της ιδιότητας του Μηχανικού από την ασφάλιση

Με το άρθρο 20 του νέου νόμου 4488/2017 ορίζεται ότι από 1/1/2017 και εφεξής, στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις  σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, υπάγονται οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), από την ηµεροµηνία έναρξης  του επαγγέλµα τος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1/1/2017 έως την ισχύ της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για  υγειονοµική περίθαλψη.

 

TOP