Σε δημόσια διαβούλευση οι προδιαγραφές των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Tο Yπουργείο Περιβάλλοντος & Eνέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4447/2016 (Α΄241) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.4759/2020 (Α’ 245) καθώς και τις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 .

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιουλίου

ΔΕΙΤΕ

1. Σχέδιο ΥΑ για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)  με τα Παραρτήματά του

2. Σχέδιο ΥΑ για τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) με το Παράρτημα του 


 

TOP