Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2021)

Το ΤΕΕ σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

ΕΔ 5/4/339 (ΦΕΚ 713 Β/5.10.1984), Δ16γ/6/1185/821/Γ (ΦΕΚ 776 Β/31.12.1992), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Β /23.12.2004), Δ11δ/ο/3/83 (ΦΕΚ 991 Β /26.7.2006), Δ16γ/602/5/47/Γ (ΦΕΚ 434 Β /21.2.2014) και σε συνέχεια, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 11839/13.5.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ,

ΚΑΛΕΙ

τους Διπλωματούχους: Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων-Μεταλλουργούς, Ναυπηγούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Αεροναυπηγούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, Αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ισότιμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, που έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΤΕΕ ή στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπως ορίζεται από το παρακάτω πρόγραμμα.

  1. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από απόσταση, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, από τα εξεταστικά κέντρα ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Στον ΒΟΛΟ οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία των εξεταζομένων στις αίθουσες του Περ. Τμήματος Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ, 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93.
  1. Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται για εξέταση με ραντεβού, το οποίο θα έχει προκαθοριστεί από τους ίδιους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των δικαιολογητικών, στην καρτέλα Επεξεργασίας της Αίτησής τους και στην ενότητα Ραντεβού Αίτησης, με επιλογή Ημέρας (όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα) και ώρας εξέτασης. Η δυνατότητα επιλογής θα είναι διαθέσιμη για όσους έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν στην Προκήρυξη των εξετάσεων και έχουν λάβει έγκριση από το ΤΕΕ.

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εξεταστική διαδικασία, καθώς και την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/exams/

Σε ειδικές περιπτώσεις ειδικοτήτων (όπως απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ) ο καθορισμός της ημερομηνίας και της ώρας εξέτασης θα γίνει από το ΤΕΕ. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν κλείνουν μόνοι τους ραντεβού, αλλά θα ενημερωθούν σχετικά μέσω του λογαριασμού τους.

Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν δηλώσει κοινή διπλωματική εργασία με υλικό (μακέτες, σχέδια κλπ) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να κλείσουν ραντεβού και να εξεταστούν την ίδια ημερομηνία/ώρα στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

  1. Οι υποψήφιοι την ημέρα της εξέτασης πρέπει να έχουν μαζί τους ό,τι περιλαμβάνεται στη Διπλωματική τους εργασία, το δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας και οι στρατευμένοι τη Στρατιωτική τους Ταυτότητα.
  1. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ σύμφωνα με το αντικείμενο εξέτασης, που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι.

Η εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία θα αφορά στο γνωστικό περιεχόμενο της διπλωματικής σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου.

Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να κρίνει, εάν το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις για την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποψηφίου.

Οι ερωτήσεις στο βαθμό που είναι κάθε φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται στην επίλυση προβλημάτων του Ελληνικού χώρου.

 Η εξέταση των υποψηφίων, θα γίνει σύμφωνα με την αίτηση που έχουν υποβάλει και το ραντεβού που έχουν κλείσει.

Α Θ Η Ν Α

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

Π Α Τ Ρ Α

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

Κ Α Β Α Λ Α

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ

Χ Α Ν Ι Α

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β Ο Λ Ο Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα https://web.tee.gr/exams, στο email: exams@central.tee.gr και στo τηλέφωνo: 2103291200

  • Στη Θεσσαλονίκη στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ,

           τηλ. 2310-883141, e-mail: tee_thess@tee.gr

  • Στην Καβάλα στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ,

           τηλ. 2510-227430,    e-mail: teeam@tee.gr

  • Στην Πάτρα στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ,

           τηλ. 2610-390900, e-mail: patra@tee.gr

  • Στο Βόλο στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ,

           τηλ. 24210-26574, e-mail: tee_vol@tee.gr

  • Στα Χανιά στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ,

           τηλ. 28210-27900 και 1, e-mail: teetdk@tee.gr

  • Στην Κομοτηνή στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ,

           τηλ. 25310-35313 και 4, e-mail: tee_thrace@tee.gr

       
  

 


 

TOP