Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Aνάθεσης Mελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών για το έτος 2022

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9 περ. δ’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021) προχωρά στην σύνταξη καταλόγου Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται, με απόφαση της Δ.Ε.,  οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές δημοσίων συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του Ν. 4782/2021 προβλέπεται αποζημίωση των εκπροσώπων του ΤΕΕ που συμμετέχουν στις ως άνω Επιτροπές.

Καλούνται οι συνάδελφοι ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί  όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στο email:tee_ait@tee.gr, έως την  Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022. 

Όσοι συνάδελφοι  μετείχαν στον Κατάλογο των εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας το έτος 2021 και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2022 θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 € είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»).

Δείτε την αίτηση εδώ

 

       
  

 


 

TOP