Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108  του Ν. 4782/2021, προχωρά στην σύνταξη καταλόγου Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται, μετά απο δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές  Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για το έτος 2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του Ν. 4782/2021 προβλέπεται αποζημίωση των εκπροσώπων του ΤΕΕ που συμμετέχουν στις ως άνω  Επιτροπές.

Καλούνται οι συνάδελφοι ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί  όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στο email:tee_ait@tee.gr, έως την  Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022. 

Όσοι συνάδελφοι  μετείχαν στον Κατάλογο των εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας το έτος 2021 και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2022 θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 300.000 €, είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»).

Δείτε την αίτηση εδώ

 

       
  

 


 

TOP