1/4/2022 – Δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 του ν. 4495 για δηλώσεις του ν. 4178 – Παρατάσεις προθεσμιών δικαιολογητικών

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο ν. 4915/24.03.2022, ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις:

  • Άρθρο 87: Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δηλώσεις του ν. 4178/2013 που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και του ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013.
  • Άρθρο 89: Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δηλώσεις του ν. 4495/2017 ορίζεται α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και β) εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παράβολου για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η Ιανουαρίου 2021.
  • Άρθρο 90: Δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 σε αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις σε δηλώσεις που μεταφέρονται από τον ν. 4014/2011 ή τον ν. 4178/2013.
    Η σχετική δυνατότητα ενεργοποιήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα στις 31/03/2022.
  • Άρθρο 91:  Η προθεσμία έκδοσης άδειας νομιμοποίησης σε δηλώσεις του ν. 4495/2017 ορίζεται στα τέσσερα (4) χρόνια από την καταβολή του παραβόλου της περ. ι’ του άρθρου 99.
 

       
  

 


 

TOP