Συγκρότηση Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και  Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2023

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021, προχωρά στην συγκρότηση καταλόγου Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές  Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2023.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του Ν. 4782/2021 προβλέπεται αποζημίωση των εκπροσώπων του ΤΕΕ που συμμετέχουν στις ως άνω  Επιτροπές.

Καλούνται οι συνάδελφοι ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί  όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στο email:tee_ait@tee.gr, έως τις 11/01/2023. 

Όσοι συνάδελφοι  μετείχαν στους ως άνω καταλόγους των εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για το 2022 δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο το έτος 2023.

Δείτε την αίτηση εδώ

 

       
  

 


 

TOP