Συγκρότηση Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Aνάθεσης Mελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών για το έτος 2023

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9 περ. δ’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021) προχωρά στην συγκρότηση καταλόγου Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές δημοσίων συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2023.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του Ν. 4782/2021 προβλέπεται αποζημίωση των εκπροσώπων του ΤΕΕ που συμμετέχουν στις ως άνω Επιτροπές.

Καλούνται οι συνάδελφοι ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί  όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στο email:tee_ait@tee.gr, έως τις 11/01/2023. 

Όσοι συνάδελφοι  μετείχαν στον ως άνω κατάλογο των εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για το 2022 δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο το έτος 2023.

Δείτε την αίτηση εδώ

 

       
  

 


 

TOP