Προσαρμογή συστήματος αυθαιρέτων ν. 4495/2017 στα δεδομένα του ν. 4759/2020

Σε συνέχεια των αλλαγών που νομοθετήθηκαν με τον νόμο 4759/2020 για τη χωροταξία και την πολεοδομία, το ΤΕΕ προσάρμοσε ήδη το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προβλέψεις.

Οι αλλαγές αφορούν, κυρίως, τις περιπτώσεις της κατηγορίας 5 που μπορούν πλέον (μετά τη συνολική λήξη των προθεσμιών της κατηγορίας 5) κατ’ εξαίρεση να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Ν4495 (ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ακίνητα από κληρονομιά, ακίνητα ΕΤΑΔ, ακίνητα leasing, ακίνητα πλειστηριασμών) αλλά και την ένταξη στην κατηγορία 4 όπου εξακολουθεί να δίνεται η δυνατότητα δήλωσης κατασκευών με παραβίαση οικοδομικής γραμμής σε προκήπιο (με όρια). Επιπλέον το σύστημα προσαρμόστηκε σε ορισμένες λεκτικές και νομοθετικές αλλαγές που προβλέφθηκαν από το Ν4759.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπέγραψε ήδη τη Διαπιστωτική Πράξη για την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων ν. 4495/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4759/2020.

Δείτε το σχετικό αρχείο με τις προσαρμογές του συστήματος ν. 4495/2017.


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP