Πρόσκληση των Μελών του ΤΕΕ για ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) & στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν. 4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος)

Δημιουργούνται στο ΤΕΕ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016).

Η υποδοχή των σχετικών αιτήσεων θα ξεκινήσει από Δευτέρα 26/10/2020 μέχρι και την Δευτέρα 30/11/2020, ώρα 15:00 και θα γίνεται με είσοδο στην παρακάτω εφαρμογή:

Βοηθητικά έγγραφα:
Πρότυπη Βεβαίωση για δημόσιους υπαλλήλους
Πρότυπη Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

ΕΙΣΟΔΟΣ

 


 

 

 

  
 
 

 

TOP