Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)στον Δήμο Αγρινίου

Δείτε την πρόσκληση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP