ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ – «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές για την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Διευκρινίσεις αναφορικά με την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση κατοικίας στο νέο, διευρυμένο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (καθώς η διενέργειά της, και συνακόλουθα η έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αποτελούν προαπαιτούμενα για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα) παρέχει το ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, προβλέπεται -μεταξύ άλλων- ότι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που πραγματοποίησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.

Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτείται η προσπάθεια ενίσχυσης του πλαισίου των ενεργειακών επιθεωρήσεων και αναβάθμισης του ρόλου των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Αυτό αποτελεί άλλωστε και βασική στόχευση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του υπουργείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και την στήριξη της δραστηριότητας του κλάδου κατασκευών και των συναφών εμπορικών δραστηριοτήτων, με δεδομένα τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση του κορωνοϊού. Στην κατεύθυνση αυτή το ΥΠΕΝ συνεργάζεται με το ΤΕΕ για την υλοποίηση δράσεων σχετικές με την αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) και του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), την πιστοποίηση και κατάρτιση των ενεργειακών επιθεωρητών, την αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου τους και την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που αναλαμβάνουν την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης του σεναρίου εξοικονόμησης, θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά και εκ των προτέρων, την ενεργειακή έκβαση από την επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων για να διασφαλίζεται η επίτευξη του απαιτούμενου ενεργειακού στόχου, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρακάτω οδηγίες:

Α. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης- Π.Ε.Α.)

1. Έκδοση νέου Α’ Π.Ε.Α.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής διενεργεί την επιθεώρηση και εκδίδει Α’ Π.Ε.Α., με λόγο έκδοσης «Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020 – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση».

1.1 Πρόταση παρεμβάσεων χωρίς φωτοβολταϊκό σύστημα

Η πρόταση βελτίωσης με τον προτεινόμενο προς υλοποίηση συνδυασμό παρεμβάσεων, που αναγράφεται στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων πρέπει να καταχωρισθεί ως 1η (πρώτο σενάριο) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (συστάσεις βελτίωσης) που καταγράφονται στο Α’ Π.Ε.Α.

1.2 Πρόταση παρεμβάσεων με φωτοβολταϊκό σύστημα

Εφόσον ο προτεινόμενος προς υλοποίηση συνδυασμός παρεμβάσεων περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, τότε αυτή πρέπει να καταχωρισθεί ως 1η (1ο σενάριο) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρισθεί υποχρεωτικά πρόταση ίδια με την 1η, ως 2η πρόταση (2ο σενάριο), εξαιρώντας όμως από τους υπολογισμούς την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, είναι επιλέξιμη ως παρέμβαση, μόνον εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία (μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα) αναβαθμίζεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης από Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ).

2. Τροποποίηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α.

Εφόσον είναι αναγκαίο να γίνει τροποποίηση των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α., δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης αυτών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού προσαρτήματος στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, χωρίς να απαιτείται ανάκληση του Π.Ε.Α. Η λειτουργία τροποποίησης θα ενεργοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου. Οδηγίες για τη διαδικασία τροποποίησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του buildingcert.gr. Η προαναφερθείσα διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και σε οποιοδήποτε εν ισχύ Π.Ε.Α. κατοικιών ανεξαρτήτου λόγου έκδοσης που έχει εκδοθεί με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

3. Ελάχιστος ενεργειακός στόχος

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που προτείνεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο (πίνακας 3.1.1 της προδημοσίευσης του Οδηγού), ως εξής:
• Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ Π.Ε.Α.
• Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ Π.Ε.Α.
• Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

4. Ελάχιστος ενεργειακός στόχος για τη χορήγηση ενεργειακού premium

Σε κτήρια υφιστάμενης ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.
Ο έλεγχος για την απόδοση του ενεργειακού premium +10%, διενεργείται κατά την υποβολή της αίτησης, όπου και ελέγχεται η δυνητική κατάταξη της πρότασης βελτίωσης του Α’ Π.Ε.Α. Εφόσον, προβλέπεται αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται το ενεργειακό premium +10%. Εάν δεν προβλέπεται, δεν προστίθεται ενεργειακό premium ακόμα και εάν κατά τον έλεγχο του Β’ Π.Ε.Α, επιβεβαιωθεί η αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία.

Β. Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Επισημαίνεται ότι η επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), όπως ισχύει, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο (ασυμβίβαστο).
Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο, ο ρόλος του Συμβούλου έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


 

 

 

  
 
 

 

TOP