Σε ΦΕΚ ο Ν. 4782/2021 με τις αλλαγές στις Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (36Α’/09-03-2021) ο Ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν τα μητρώα επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών (άρθρα 58 & 90), ρυθμίσεις για την έκδοση οικοδομικών & άλλων αδειών (Άρθρα 214-220), παράταση ενός έτους για δικαιολογητικά υπαγωγής στη νομοθεσία για αυθαίρετη δόμηση (Άρθρο 216) κ.α.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP