Σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ -Πληροφορίες για τους κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020), για την έκδοση βεβαιώσεων και ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής Ανακοίνωσης σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα στο ΤΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ape-sithya-teeprocess@central.tee.gr

διευκρινίζονται τα εξής :

Το Αίτημα  για τον Ορισμό Μηχανικών για την έκδοση Βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψίας σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200),  θα πρέπει να υποβάλλεται  με σφραγίδα του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο/εταιρία),  το όνομα και την υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου .

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός σταθμών θα  πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα για κάθε έργο.

Στο αίτημα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι σχετικές πληροφορίες,  κατά την κρίση των ενδιαφερομένων (είδος ΑΠΕ, ισχύς, γεωγραφική έδρα με  υποχρεωτική αναγραφή της Περιφερειακής Ενότητας κλπ.) , οι οποίες είναι απαραίτητες για το ΤΕΕ προκειμένου  να ορίσει Μηχανικό που περιλαμβάνεται στον υφιστάμενο Κατάλογο με  κριτήριο τη γειτνίαση της έδρας του μηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για ορισμό μηχανικού απο τον κατάλογο του ΤΕΕ

Στάδια διαδικασίας για τον ορισμό μηχανικού απο τον κατάλογο του ΤΕΕ

       
  

 


 

TOP