Ενημέρωση ΤΕΕ για την ολοκλήρωση την ένταξης στον Ν. 4495 μέχρι την ημερομηνία 15/10

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 1ης/10/2020 και με βάση τις οδηγίες – κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ, αποσαφηνίζονται τα εξής:

  • Δηλώσεις του Ν. 4495/2017, οι οποίες, στις 30/9/2020, βρίσκονταν «Σε επεξεργασία» ή «Αρχική υποβολή», αλλά δεν κατέστη εφικτή η εκτύπωση της εντολής πληρωμής του Τέλους υπαγωγής, δύνανται να ενταχθούν στις μέχρι 30/09 διατάξεις του Ν. 4495/2017 (κατηγορία 5, ύψος προστίμου), εφόσον το παράβολο καταβληθεί μέχρι και 15/10/2020.
  • Δηλώσεις των Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013, δύνανται να ενταχθούν στις μέχρι 30/09 διατάξεις του Ν. 4495/2017 (κατηγορία 5, ύψος προστίμου), εφόσον το αίτημα μεταφοράς υλοποιηθεί μέχρι και 15/10/2020.

TOP