Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων (Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 8) για το 2021

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε., στην 16η/05-11-2020 συνεδρίασή της , αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συντάξει Κατάλογο Μελών του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας από τον οποίο θα ορίζονται , μετά από δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8, περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 300.000 €, είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»).

Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  με fax στον αριθμό 2641031506 ή με email στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Τρίτη 15  Δεκεμβρίου 2020.

Όσοι συνάδελφοι  μετείχαν στον Κατάλογο των εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2021 θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση.

Δείτε την σχετική αίτηση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP