Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σύμφωνα µε  την υπ΄αριθμ. 52843/04.04.2022 (ΑΔΑ: 62Η3ΟΡ1Φ-0ΝΝ) απόφαση του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας είναι η 31.05.2022 και είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

 

       
  

 


 

TOP