Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της

Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΦΕΚ Β΄1843/13.5.2020) «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της” σε αντικατάσταση της 69701/4461/12.10.2018 ΥΑ “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017” (ΦΕΚ Β΄4520).

TOP