Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικαιροποίηση του καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων επί του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. στην 15η/19-10-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση του καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) επι του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4685/2020.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει το Πράσινο Ταμείο(παρ. 3 άρθρο 49 Ν.4685/2020).

Καλούνται οι συνάδελφοι Διπλωματούχοι Πολιτικοί και Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί , μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας, που επιθυμούν να στελεχώσουν τον ως άνω κατάλογο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους  με fax στον αριθμό 2641031506 ή με email στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Οι συνάδελφοι που έχουν ήδη στελεχώνουν τον ως άνω κατάλογο ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να υποβάλουν εκ νέου Αίτηση.

 

                    

       
  

 


 

TOP