Σύνταξη καταλόγων εκπροσώπων ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων και Επιτροπές Διαγωνισμών για την Ανάθεση Μελετών – Υπενθύμιση

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια του ρόλου του ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας συμμετέχει με τον ορισμό εκπροσώπων του σε πολλά συλλογικά όργανα της πολιτείας σε Περιφερειακό Επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Δήμων και των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών των Δήμων .

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 & 9 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΕΕ που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ, σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων και σε Επιτροπές Διαγωνισμών για την Ανάθεση Μελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών υπηρεσιών. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ προκύπτουν κατόπιν δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των μελών σχετικών καταλόγων που καταρτίζονται από το ΤΕΕ.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην 16η/05-11-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προχωρήσει στην  κατάρτιση των ως άνω καταλόγων Μελών του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας από τον οποίο θα ορίζονται , μετά από δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων και σε Επιτροπές Διαγωνισμών για την Ανάθεση Μελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για το έτος 2021 στην περιοχή αρμοδιότητας του.

Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στους ανωτέρω καταλόγους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  με fax στον αριθμό 2641031506 ή με email στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Τρίτη 15  Δεκεμβρίου 2020.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιτροπές Διαγωνισμών για Ανάθεση Μελετών.

Όσοι συνάδελφοι  μετείχαν στους Καταλόγους των εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2021 θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, για τους διαγωνισμούς προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 150.000 € και για τους διαγωνισμούς έργων που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 300.000 €, όλα τα μέλη των επιτροπών είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»).


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP