Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4843/2021 η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4801/2021 για τους δασικούς χάρτες , που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από την λήξη της, για τέσσερις μήνες. Η ανωτέρω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον μέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Oι νέες ημερομηνίες για το δασικό χάρτη Αιτωλοακαρνανίας διαμορφώνονται ως εξής:

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ν. 4801/2021:               03.02.2022
  2. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:              04.04.2022
  3. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:              26.04.2022

       
  

 


 

TOP