Προσαρμογή του «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν. 4759/2020

Εκδόθηκε η προβλεπόμενη Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. για την προσαρμογή της λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Ν. 4495/2017 στις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ A’ 245/09.12.2020) και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946 (ΦΕΚ Β’ 2090/20.05.2021).

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις προσαρμογές του συστήματος «e-Άδειες»

     


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP