Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ΄αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-05-2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών”

TOP