Ανακοίνωση – Κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού για την ανάθεση υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων του ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο εργασιών Κτηματολογίου, ο ΟΑΕΔ πρόκειται να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού με στόχο την ανάθεση υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων τουώστε “να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων” του.

Για την κάλυψη υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης ακίνητης περιουσίας (στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020), ο Οργανισμός καλεί υποψήφιους οικονομικούς φορείς/αναδόχους, οι οποίοι έχουν αντίστοιχη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα αυτό, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, να αποστέλλονται ταχυδρομικά με επιστολή επί αποδείξει, είτε να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση b5@oaed.gr μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εκτός από την εμπειρία σε εκπόνηση μελετών τοπογραφίας, να διαθέτουν ιδιόκτητο εξοπλισμό συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα και μεθόδους (totalstation ακρίβειας τουλάχιστον 3”, δορυφορικούς δέκτες GNSS, UAS – ΣμηΕΑ-DRONES κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές προς τούτο αδειοδοτήσεις (μέλους Τ.Ε.Ε., χειριστή UAS, εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS κ.λπ.).

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/oaed-mihanikoi και στον τηλεφωνικό αριθμό: 2109989908 & 2109989019.

Δείτε την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ εδώ
  

 


 

TOP