Σε ΦΕΚ ο νέος Περιβαλλοντικός Νόμος

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (92Α/2020) ο νέος Περιβαλλοντικός Νόμος 4685/2020: “Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις“.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

TOP