Διαδικασίες Δειγματοληπτικού Ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων του άρθρου 108 του Ν. 4495/2017

Στην υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/5-7-2019 Απόφαση  

καθορίζεται η διαδικασία του δειγµατοληπτικού ελέγχου του άρθρου 108 του Ν. 4495/2017, του τρόπου ορισµού ελεγκτή δόµησης, οι υποχρεώσεις του ελεγκτή δόµησης και οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του µε αυτές,  του ελέγχου των δηλώσεων και της  διαµεσολάβησης, λεπτομέρειες για τους μηχανικούς-διαμεσολαβητές και το σχετικό κατάλογο,  τα κριτήρια επιλογής του διαµεσολαβητή, το ύψος, η διαδικασία και ο υπόχρεος καταβολής της αποζηµίωσης των ελεγκτών δόµησης και του διαµεσολαβητή, ο ορισµός και οι υποχρεώσεις του παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος, η αποζημίωση του παρόχου για την ηλεκτρονική διαδικασία και για την έκδοση διοικητικών πράξεων.

TOP