Διαδικασίες Εντοπισμού και Επιβολής Κυρώσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών και Χρήσεων του Τμήματος Δ΄ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του Ν. 4495/2017

Η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/5-7-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ

TOP