Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά δια-γράμματα – Δήλωση συντάκτη Μηχανικού – Έναρ-ξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα – Δήλωση συντάκτη Μηχανικού – Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών”.

TOP