Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Α) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α) Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ΄αριθμ. 48212/18-03-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: “Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων  (Α) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.Α) Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει”.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 280/14-04-2020

TOP