Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ΄αριθμ. 43447/11-03-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: “Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει”.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 298/21-04-2020

TOP