Τροποποίηση της κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. ΔΔΥ/24593/2902/20  απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-16 (Β 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/11 (Α 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ω.ς προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας».

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1482Β/21-04-2020

TOP