Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε επιτροπές για την Ανάθεση Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών έτους 2020

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), έχει συγκροτήσει  Κατάλογο Μελών του από τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την Ανάθεση Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, ο οποίος συμπληρώνεται κάθε χρόνο.

Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος, Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Παρασκευή 31  Ιανουαρίου 2020

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2020.

ΑΙΤΗΣΗ

TOP