Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων έτους 2019.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8, περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί Κατάλογο Μελών του έτους 2019 από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Οι συνάδελφοι που μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για το έτος 2018, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2019

ΑΙΤΗΣΗ

TOP